Regulamin

REGULAMIN DOM WYPOCZYNKOWY MILÓWKA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki najmu pobytu w DOM WYPOCZYNKOWY MILÓWKA, którego właścicielem jest Adam Białożyt, 44-300 Wodzisław Śląski, Kopernika 19a, zwany dalej Wynajmującym.
1. Dokonanie rezerwacji domu w formie pisemnej lub przez wpłatę zadatku na rachunek bankowy. Wynajmującego oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego posta- nowień.
2.Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy najmu domu na warunkach określ- onych w regulaminie.
3. Regulamin oraz cennik najmu domu jest wysyłany droga mailową.
4. Rezerwujący dom zwany będzie w regulaminie Gościem.
5. Wynajmujący nie zapewnia dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu Gościa.

II. REZERWACJA I OPŁATY

1. Przyjazd do domu wymaga wcześniejszej rezerwacji.
2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr 661566266, drogą mailową na adres bialozytmarek00@gmail.com, na stronie booking lub airbnb.
3. Wszystkie opłaty za pobyt uzgadniane są przed przyjazdem do domu.
4. Osoby, które nie dokonają rezerwacji wcześniej, w przypadku braku miejsc nie zostaną zakwaterowane.
5. Proces rezerwacji polega na wpłacie zadatku w kwocie stanowiącej nie mniej niż 50% kosztów rezerwowanych noclegów.
6. Wpłaty zadatku należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji na rachunek bankowy Wynajmującego nr: 80105014031000009739708353 W tytule wpłaty należy wpisać: zadatek za nocleg w dniach ___ dla ___ osób oraz imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji.
7. Wpłacony zadatek jest zaliczany na poczet ceny pobytu.
8. Najpóźniej w dniu przyjazdu należy okazać aktualny dowód tożsamości oraz dokonać wpłaty reszty należności za pobyt.
9. Wpłacony zadatek nie będzie zwracany jeżeli Gość zrezygnuje z pobytu w domu lub dokona zmiany terminu rezerwacji. Nie dotyczy to sytuacji gdy rezygnacja lub zmiana terminu rezerwacji następuje co najmniej na 30 dni przed planowanym przyjazdem. W takim przypadku zadatek podlega zwrotowi w całości.
10. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł, która jest zwracana po odbiorze domu bez zastrzeżeń. W przypadku noclegów w okresie sylwestrowym (od 27.12.2021 do 04.01.2022) kaucja wynosi 1000zł.
11. W przypadku skrócenia pobytu kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

III. WARUNKI POBYTU

1. Dom wynajmowany jest na doby.
2. W domu obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. O wcześniejszym lub późniejszym przyjeździe Gość powinien zawiadomić wynajmującego co najmniej na dzień przed przyjazdem.
3. Nie opuszczenie domu do godziny 11.30 w dniu wyjazdu traktowane jest jako przedłużenie po- bytu. Tym samym naliczana jest opłata za kolejną dobę.
4. Wydanie domu i kluczy następuje poprzez otwarcie skrytki z kluczami przy drzwiach wejściowych, do której kod zostanie przesłany w dniu przyjazdu. Ewentualne uwagi co do stanu domu lub jego wyposażenia muszą zostać zgłoszone niezwłocznie w dniu jego wydania.
5. Goście są zobowiązani do utrzymania domu w należytym stanie.
6. Gość odpowiada finansowo za szkody powstałe w domu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to aby wszelkie naprawy zniszczeń, usunięcie uszkodzeń i uzupełnienie braków zostały wykonane na jego koszt. Na pokrycie szkód w pierwszej kolejności zaliczana będzie wpłacona kaucja. W razie powstania szkód przewyższających kwotę kaucji, Gość pokryje różnicę w dniu wyjazdu. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn różnica pomiędzy wpłaconą kaucją a wysokością stwierdzonej szkody nie może być przez Gościa zapłacona w dniu wyjazdu zobowiązuje się on do jej uregulowania w ciągu 7 dni od dnia wyjazdu. Wysokość szkody jest ustalana w protokole szkód.
7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 06.00.
8. W godzinach ciszy nocnej goście zobowiązani są do zachowania, które nie zakłóca spokoju w sąsiedztwie.
9. Organizowanie imprez w domu jest zabronione o ile nie wyrazi na to zgody wynajmujący. W żadnym razie zorganizowana impreza nie może jednak zakłócać spokoju sąsiadom.
10. Liczba osób przebywających w domu nie może być większa od ustalonej w procesie rejestracji. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez obowiązku zwrotu wniesionej wcześniej ceny. Strony mogą uzgodnić przyjęcie dodatkowej osoby za dopłatą.
11. Wynajmujący nie akceptuje pobytu zwierząt w domu.
12. Do obowiązków Gościa należy:
a) przestrzeganie niniejszego regulaminu,
b) niezorganizowanie libacji alkoholowych,
c) niezakłócanie spokoju i bezpieczeństwa sąsiadów,
d) utrzymanie czystości, ładu i porządku w domu i jego otoczeniu,
e) dbanie o sprzęt i powierzone mienie,
f) użytkowanie urządzeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem,
g) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w szczególności całkowicie zakazuje się: – palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych w domu, – używania urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących na wyposażeniu domu, – dokonywania samodzielnych napraw sprzętów elektrycznych znajdujących na wyposażeniu domu,
h) segregowanie śmieci i umieszczanie ich we właściwych workach:
– do czarnego worka ‒ balast,
– do żółtego worka ‒ plastik, złom, puszki,
– do niebieskiego worka – makulatura,
– do zielonego worka ‒ szkło,
i) w przypadku korzystania z grilla jego wyczyszczenie oraz wysypanie popiołu do metalowego wiadra znajdującego się na zewnątrz domu obok koszy na śmieci.

Nie wykonanie obowiązków wymienionych w lit. h) oraz i) skutkować będzie potrąceniem kwoty 200 zł z wpłaconej przez Gościa kaucji. 14. Gość ma obowiązek parkować samochód w miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego.
15. Gość po zakończonym pobycie ma obowiązek posprzątać dom, pozostawić umyte naczynia i sprzęty kuchenne. Nie wykonanie powyższych obowiązków skutkować będzie potrąceniem kwoty 200 zł z wpłaconej przez Gościa kaucji.

IV. Prawa i obowiązki Wynajmującego

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa w domu po jej opuszczeniu, a także za rzeczy pozostawione w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
2. Wynajmujący zobowiązuje się nie udzielać informacji o danych osobowych gości osobom trzecim.
3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Gościa regulaminu.
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone przez osoby trzecie.
5. Wynajmujący może odmówić przyjęcia gości, którzy:
a) podczas wcześniejszego pobytu w chacie naruszyli warunki regulaminu,
b) pozostają pod wpływem alkoholu albo innych używek,
c) zachowują się agresywnie lub stanowią zagrożenie dla personelu i Wynajmującego.
6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki w dostawie energii elektrycznej i wody.
7.Wynajmujący ma prawo żądania natychmiastowego opuszczenia domu przez Gościa, który rażąco narusza postanowienia regulaminu bez obowiązku zwrotu zapłaconej wcześniej przez Gościa ceny.

V. Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory Strony będą się starały rozwiązywać w sposób polubowny. W przypadku niedojścia do porozumienia w ciągu 14 dni od dnia powstania sporu, poddadzą go rozstrzygnięciu Sądowi Powszechnemu.
2. W sprawach nieunormowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Nazwa sieci wi-fi: TURYSTYCZNA Hasło: internet54321